заработок на кликах
Вы еще не зарегестрированы на Uchit.net? Зачем?
Login: Pass:

База данных страховой компании

реферат: Страхование

Оцените работу
всего оценок0 общий балл0
Зарегистрируйтесь

                                                                                (antb)


       MEMBER('ANT')

!        ÍÀ×ÀËÜÍÀß ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ

S        PROCEDURE

M        GROUP

M1        REAL,DIM(79,14)                     !T17

MK        REAL,DIM(8,14)

MG        REAL,DIM(350,14).

       CODE

       CLEAR(M)

       BUFFER(LIC,0.9)

       SET(LIC)

       LOOP UNTIL EOF(LIC)

       NEXT(LIC)

                 CLEAR(T17:RECORD)

       T17:PNOMBER=LIC:PNOMBER

       GET(T17,T17:C)

       IF ~ERRORCODE()

       M1[LIC:NREGION,1]+=T17:F001/1000        MG[LIC:NCITY,1]+=T17:F001/1000        M1[LIC:NREGION,2]+=T17:F004/1000        MG[LIC:NCITY,2]+=T17:F004/1000        M1[LIC:NREGION,3]+=T17:F010/1000        MG[LIC:NCITY,3]+=T17:F010/1000

       IF T17:F018>0

       THEN

       M1[LIC:NREGION,4]+=T17:F018/1000        MG[LIC:NCITY,4]+=T17:F018/1000

       ELSE

       IF T17:F020>0

       M1[LIC:NREGION,4]-=T17:F020/1000

       MG[LIC:NCITY,4]-=T17:F020/1000...

       CLEAR(T67:RECORD)

       T67:PNOMBER=LIC:PNOMBER

       GET(T67,T67:C)

       IF ~ERRORCODE()

             M1[LIC:NREGION,5]+=T67:A400N/1000

       MG[LIC:NCITY,5]+=T67:A400N/1000

       M1[LIC:NREGION,6]+=T67:A400K/1000        MG[LIC:NCITY,6]+=T67:A400K/1000        M1[LIC:NREGION,7]+=T67:A495N/1000        MG[LIC:NCITY,7]+=T67:A495N/1000        M1[LIC:NREGION,8]+=T67:A495K/1000        MG[LIC:NCITY,8]+=T67:A495K/1000.

        CLEAR(F92:RECORD)

       F92:PNOMBER=LIC:PNOMBER

        GET(F92,F92:FC)

       IF ~ERRORCODE()

       M1[LIC:NREGION,9]+=F92:F1/1000        MG[LIC:NCITY,9]+=F92:F1/1000        M1[LIC:NREGION,10]+=F92:F7/1000        MG[LIC:NCITY,10]+=F92:F7/1000        M1[LIC:NREGION,11]+=F92:F10/1000        MG[LIC:NCITY,11]+=F92:F10/1000

       IF F92:F19>0

       THEN

       M1[LIC:NREGION,12]+=F92:F19/1000        MG[LIC:NCITY,12]+=F92:F19/1000

       ELSE

       IF F92:F21>0        

       M1[LIC:NREGION,12]-=F92:F21/1000

       MG[LIC:NCITY,12]-=F92:F21/1000...

       CLEAR(SVV:RECORD)

       SVV:PNOM=LIC:PNOMBER

       SVV:KZ=2

       GET(SVV,SVV:K)

       IF ~ERRORCODE()

       M1[LIC:NREGION,13]+=SVV:CR2

       MG[LIC:NCITY,13]+=SVV:CR2.

       CLEAR(DF:RECORD)

       DF:PNOMBER=LIC:PNOMBER

       GET(DF,DF:C)

       IF ~ERRORCODE()

       M1[LIC:NREGION,14]+=DF:S750N        MG[LIC:NCITY,14]+=DF:S750N.

       .

       LOOP N#=24 TO 31

       TER:KODT=N#

       SET(TER:K,TER:K)

       LOOP UNTIL EOF(TERR)

       NEXT(TERR)

       IF TER:KODT<>N# THEN BREAK.

       LOOP M#=1 TO 14 MK[N#-23,M#]+=M1[TER:NREGION,M#]...

       LOOP I#=1 TO 8

       F:NKUST=I#+23

       F:F1=MK[I#,5]

       F:F2=MK[I#,6]

       F:F3=MK[I#,7]

       F:F4=MK[I#,8]

       F:F5=MK[I#,12]

       F:F6=MK[I#,4]

       F:F9=MK[I#,10]

       F:F10=MK[I#,2]

       F:F11=MK[I#,9]

       F:F12=MK[I#,1]

       F:F13=MK[I#,11]

       F:F14=MK[I#,3]

       F:F15=MK[I#,13]

       F:F16=MK[I#,14]

       ADD(F).

       LOOP I#=1 TO 79

       F:NKUST=0

       F:NREGION=I#

       F:F1=M1[I#,5]

       F:F2=M1[I#,6]

       F:F3=M1[I#,7]

       F:F4=M1[I#,8]

       F:F5=M1[I#,12]

       F:F6=M1[I#,4]

       F:F9=M1[I#,10]

       F:F10=M1[I#,2]

       F:F11=M1[I#,9]

       F:F12=M1[I#,1]

       F:F13=M1[I#,11]

       F:F14=M1[I#,3]

       F:F15=M1[I#,13]

       F:F16=M1[I#,14]

       ADD(F).

       LOOP I#=1 TO 350

       F:NKUST=0

       F:NREGION=0

       F:NGOR=I#

       F:F1=MG[I#,5]

       F:F2=MG[I#,6]

       F:F3=MG[I#,7]

       F:F4=MG[I#,8]

       F:F5=MG[I#,12]

       F:F6=MG[I#,4]

       F:F9=MG[I#,10]

       F:F10=MG[I#,2]

       F:F11=MG[I#,9]

       F:F12=MG[I#,1]

       F:F13=MG[I#,11]

       F:F14=MG[I#,3]

       F:F15=MG[I#,13]

       F:F16=MG[I#,14]

       ADD(F).

!        PUT(F).

!          ----- ÀÍÀËÈÇ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÀÇÂÈÒÈß ------

AT2        PROCEDURE

YU        DOS,ASCII,NAME('YU.YU')

       RECORD

ST        STRING(140)..

       GROUP,OVER(ST)

       STRING(1)

ST2        STRING(32)

       STRING(4)

ST3        STRING(@N-_8.2)

       STRING(1)

ST4        STRING(@N_10.2)

       STRING(1)

ST5        STRING(@N_8.2)

       STRING(1)

ST6        STRING(@N_9.2)

       STRING(1)

ST7        STRING(@N_8.2)

       STRING(1)

ST8        STRING(@N_10.2)

       STRING(1)

ST9        STRING(@N-_10.2)

       STRING(1)

ST10        STRING(@N_10.2)

       STRING(1)

ST11        STRING(@N-_9.2)

       STRING(1)

ST12        STRING(@N_8.2)

       .

YU1        DOS,ASCII,NAME('YU1.YU')

       RECORD

STT        STRING(130)..

       GROUP,OVER(STT)

       STRING(1)

ST02        STRING(32)

       STRING(5)

ST13        STRING(@N_8.2)

       STRING(3)

ST14        STRING(@N_9.2)

       STRING(3)

ST15        STRING(@N_7.2)

       STRING(3)

ST16        STRING(@N_9.2)

       STRING(3)

ST17        STRING(@N_9.2)

       STRING(3)

ST18        STRING(@N_8.2)

       STRING(3)

ST19        STRING(@N-_8.2)

       STRING(3)

ST20        STRING(@N_9.2)

       .

M        GROUP

M1        REAL,DIM(79,14)                     !T17

MK        REAL,DIM(8,14)

MG        REAL,DIM(350,14).

       CODE

       PN#=0

       CREATE(YU)

                         ST='ÀÍÀËÈÇ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ'

                         ST=CENTER(ST)

                         ADD(YU)

                         CLEAR(ST)

                         ST='                                    ìëí.ðóá.   '

                         ADD(YU)

CLEAR(ST) ST='                                                                                         ' ADD(YU)

CLEAR(ST)

ST='¦                                   ¦ Äîõîä (áàëàíñîâàÿ ¦      Óñòàâíûé    ¦   Ñòðàõîâûå       ¦   Äîõîä (áàëàíñîâàÿ  ïðèáûëü) â % ê    ¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ST='¦              Íàèìåíîâàíèå         ¦ ïðèáûëü (óáûòîê)  ¦      êàïèòàë     ¦     âçíîñû       

                                                                            ¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ST='¦                                   ¦                   ¦                  ¦                   ¦ óñòàâíîìó êàïèòàëó  ¦ ñòðàõîâûì âçíîñàì¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ST='¦         ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèè    

                                                                ¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ST='¦                                   ¦  1994  ¦   1995   ¦  1994  ¦  1995   ¦  1994  ¦  1995    ¦   1994   ¦  1995   ¦                1992  ¦  1993  ¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST) ST='

                                                                                      '

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ST='¦                  1                ¦    2   ¦    3     ¦    4   ¦    5    ¦    6   ¦    7     ¦     8    ¦                9     ¦                 10   ¦   11   ¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST) ST='

                                                                                       '

ADD(YU)

CLEAR(ST)

CREATE(YU1)

STT='ÀÍÀËÈÇ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ '

STT=CENTER(STT)

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

STT='                (ïðîäîëæåíèå)'

ADD(YU1)

CLEAR(STT) STT='

                                                                    ' 

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

STT='¦                                   ¦  Ñ ò ð à õ î â û å  ¦   Äîõîä îò èíâåñ-   ¦    Äîõîä îò èíâåñò-ÿ ñòðàõ-õ ðåç-â â % ê    ¦'

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

STT='¦              Íàèìåíîâàíèå         ¦    ð å ç å ð â û    ¦   òèðîâàíèÿ ñòðà- ¦'

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

STT='¦                                   ¦                     ¦   õîâûõ ðåçåðâîâ    ¦   óñòàâíîìó êàïèòàëó ¦  ñòðàõîâûì âçíîñàì   ¦'

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

STT='¦         ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèè   

                                                    ¦'

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

STT='¦                                   ¦   1994   ¦   1995   ¦  1994   ¦   1995    ¦    1994   ¦   1995   ¦   1994   ¦   1995    ¦'

ADD(YU1)

CLEAR(STT) STT='                                                                           

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

STT='¦                  1                ¦    12    ¦    13    ¦   14    ¦    15     ¦     16    ¦    17    ¦    18         ¦        19     ¦'

ADD(YU1)

CLEAR(STT)STT='           

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

INS:NTER=0

SET(INS:K1,INS:K1)

LOOP UNTIL EOF(INSP)                  ! 1

NEXT(INSP)

PN#=0

if ins:nter>23                                     ! 2

THEN

ST2=CLIP(INS:NAME)&' èíñïåêöèÿ'

ST02=CLIP(INS:NAME)&' èíñïåêöèÿ'

ELSE

ST2='Èíñïåêöèÿ '

ADD(yu)

ST2=INS:NAME

ST02='Èíñïåêöèÿ '

ADD(YU1)

ST02=INS:NAME.                             ! 2

TER:KODT=INS:NTER

SET(TER:K1,TER:K1)

LOOP UNTIL EOF(TERR)                 ! 3

NEXT(TERR)

IF TER:KODT<>INS:NTER THEN BREAK.

IF INS:NTER>23 AND PN#=0            ! 4 

F:NKUST=INS:NTER

GET(F,F:K1)

IF F:F5>0

ST3=F:F5.

IF F:F6>0

ST4=F:F6.

IF F:F1>0

ST5=F:F1.

IF F:F2>0

ST6=F:F2.

IF F:F11>0

ST7=F:F11.

IF F:F12>0

ST8=F:F12.

IF ST3>0 AND ST5>0

ST9=ST3/ST5*100.

IF ST4>0 AND ST6>0

ST10=ST4/ST6*100.

IF ST3>0 AND ST7>0

ST11=ST3/ST7*100.

IF ST4>0 AND ST8>0

ST12=ST4/ST8*100.

IF F:F3>0

ST13=F:F3.

IF F:F4>0

ST14=F:F4.

IF F:F9>0

ST15=F:F9.

IF F:F10>0

ST16=F:F10.

IF ST15>0 AND ST13>0

ST17=ST15/ST13*100.

IF ST16>0 AND ST14>0

ST18=ST16/ST14*100.

IF ST15>0 AND ST3>0

ST19=ST15/ST3*100.

IF ST16>0 AND ST4>0

ST20=ST16/ST4*100.

PN#=1

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

ADD(YU1)

ADD(YU).                                                                               ! 4

XRE:NREGION=TER:NREGION

SET(XRE:K1,XRE:K1)

LOOP UNTIL EOF(XREG)                                                        ! 5

NEXT(XREG)

IF XRE:NREGION<>TER:NREGION THEN BREAK.

IF INS:NTER>23

ST2=XRE:IREG.

ST02=ST2

F:NREGION=XRE:NREGION

GET(F,F:K2)

IF F:F5>0

ST3=F:F5.

IF F:F6>0

ST4=F:F6.

IF F:F1>0

ST5=F:F1.

IF F:F2>0

ST6=F:F2.

IF F:F11>0

ST7=F:F11.

IF F:F12>0

ST8=F:F12.

IF ST3>0 AND ST5>0

ST9=ST3/ST5*100.

IF ST4>0 AND ST6>0

ST10=ST4/ST6*100.

IF ST3>0 AND ST7>0

ST11=ST3/ST7*100.

IF ST4>0 AND ST8>0

ST12=ST4/ST8*100.

IF F:F3>0

ST13=F:F3.

IF F:F4>0

ST14=F:F4.

IF F:F9>0

ST15=F:F9.

IF F:F10>0

ST16=F:F10.

IF ST15>0 AND ST13>0 ST17=ST15/ST13*100.

IF ST16>0 AND ST14>0 ST18=ST16/ST14*100.

IF ST15>0 AND ST3>0

ST19=ST15/ST3*100.

IF ST16>0 AND ST4>0

ST20=ST16/ST4*100.

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

ADD(YU)

ADD(YU1)

GOR:GOROD='    '

SET(GOR:CGOR,GOR:CGOR)

LOOP UNTIL EOF(GOR)                     ! 6

NEXT(GOR)

IF GOR:NREGION<>XRE:NREGION THEN CYCLE.

F:NGOR=GOR:KG

GET(F,F:K3)

IF F:F5>0

ST3=F:F5.

IF F:F6>0

ST4=F:F6.

IF F:F1>0

ST5=F:F1.

IF F:F2>0

ST6=F:F2.

IF F:F11>0

ST7=F:F11.

IF F:F12>0

ST8=F:F12.

IF ST3>0 AND ST5>0 ST9=ST3/ST5*100.

IF ST4>0 AND ST6>0 ST10=ST4/ST6*100.

IF ST3>0 AND ST7>0 ST11=ST3/ST7*100.

IF ST4>0 AND ST8>0 ST12=ST4/ST8*100.

IF F:F3>0

ST13=F:F3.

IF F:F4>0

ST14=F:F4.

IF F:F9>0

ST15=F:F9.

IF F:F10>0

ST16=F:F10.

IF ST15>0 AND ST13>0

ST17=ST15/ST13*100.

IF ST16>0 AND ST14>0

ST18=ST16/ST14*100.

IF ST15>0 AND ST3>0

ST19=ST15/ST3*100.

IF ST16>0 AND ST14>0

ST20=ST16/ST4*100.

IF ~ST AND ~STT THEN CYCLE.

ST2=GOR:GOROD

ST02=GOR:GOROD

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ADD(YU1)

CLEAR(STT)

ADD(YU)

ADD(YU1)

LIC:NREGION=XRE:NREGION

LIC:KNAM='  '

SET(LIC:CNREG,LIC:CNREG)

LOOP UNTIL EOF(LIC)                                                                           ! 7

NEXT(LIC)

IF LIC:NREGION<>XRE:NREGION THEN BREAK.

IF LIC:NCITY<>GOR:KG THEN CYCLE.

(T67:RECORD)

T67:PNOMBER=LIC:PNOMBER

GET(T67,T67:C)

IF ~ERRORCODE()

IF T67:A400N>0

ST5=T67:A400N/1000.

IF T67:A400K>0

ST6=T67:A400K/1000.

IF T67:A495N>0

ST13=T67:A495N/1000.

IF T67:A495K>0

ST14=T67:A495K/1000..

CLEAR(T17:RECORD)

T17:PNOMBER=LIC:PNOMBER

GET(T17,T17:C)

IF ~ERRORCODE()                                                                                 ! 8

IF T17:F018>0                                                                                         ! 9

THEN

ST4=T17:F018/1000

ELSE

IF T17:F020>0                                                                                          ! 10

ST4=-T17:F020/1000..                                                                                ! 9, 10

IF T17:F001>0

ST8=T17:F001/1000.

IF T17:F004>0

ST16=T17:F004/1000..                                                                                 ! 8

CLEAR(F92:RECORD)

F92:PNOMBER=LIC:PNOMBER

GET(F92,F92:FC)

IF ~ERRORCODE()                                                                                    ! 11

IF F92:F19>0

       THEN

       ST3=F92:F19/1000

       ELSE

       IF F92:F21>0

       ST3=-F92:F21/1000..

       IF F92:F1>0

       ST7=F92:F1/1000.

       IF F92:F7>0

                         ST15=F92:F7/1000..                                                              ! 11

                         IF ST3<>0 AND ST5>0

       ST9=ST3/ST5*100.

       IF ST4>0 AND ST6>0

       ST10=ST4/ST6*100.

       IF ST3<>0 AND ST7>0

       ST11=ST3/ST7*100.

       IF ST4>0 AND ST8>0

       ST12=ST4/ST8*100.

       IF ST13>0 AND ST15>0

       ST17=ST15/ST13*100.

       IF ST14>0 AND ST16>0

       ST18=ST16/ST14*100.

       IF ST15>0 AND ST3<>0

       ST19=ST15/ST3*100.

       IF ST16>0 AND ST4>0

       ST20=ST16/ST4*100.

       IF ST OR STT                                 ! 12

        PN#+=1

       ST2='  '&LIC:KNAM

       ST02='  '&LIC:KNAM

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ADD(YU1)

       CLEAR(STT).                                 ! 12

       CLEAR(ST)

       CLEAR(STT).                                 ! 7

       ADD(YU)

       ADD(YU1)...                                  ! 6, 5, 3

       .                                                   ! 1

!        -------- ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ --------

AT1        PROCEDURE

YU        DOS,ASCII,NAME('YU.YU')

       RECORD

ST        STRING(210)..

       GROUP,OVER(ST)

       STRING(1)

ST2        STRING(32)

       STRING(2)

ST3        STRING(@N_8.1)

       STRING(1)

ST4        STRING(@N_9.1)

       STRING(1)

ST5        STRING(@N-_9.1)

       STRING(1)

ST6        STRING(@N_9.1)

       STRING(1)

ST7        STRING(@N_8.1)

       STRING(1)

ST8        STRING(@N_9.1)

       STRING(1)

ST9        STRING(@N-_9.1)

       STRING(1)

ST10        STRING(@N_9.1)

       STRING(1)

ST11        STRING(@N_7.1)

       STRING(1)

ST12        STRING(@N_9.1)

       STRING(1)

ST13        STRING(@N-_10.1)

       STRING(1)

ST14        STRING(@N_9.1)

       STRING(1)

ST15        STRING(@N_8.1)

       STRING(1)

ST16        STRING(@N_10.1)

       STRING(1)

ST17        STRING(@N-_11.1)

       STRING(1)

ST18        STRING(@N_10.1)

       .

T        REAL

       CODE

       PN#=0

       CREATE(YU)

       ST='ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ'

       ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='                                       '

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦                                     ¦Óñòàâíûé êàïèòàë¦ Èçìåíåíèå ðàçìåðà ¦Ñòðàõîâûå ðåçåðâû ¦  Èçìåíåíèå ðàçìåðঠ   Ñòðàõîâûå    ¦Ïðèðîñò (óìåíüøåíèå)¦ Ñòðàõîâûå âûïëàòû ¦  Ïðèðîñò( óìåíüøåíèå)¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦                Íàèìåíîâàíèå         ¦(íà êîíåö ãîäà) ¦óñòàâíîãî êàïèòàëà ¦ (íà êîíåö ãîäà)  ¦ ñòðàõîâûõ ðåçåðâî⦠     âçíîñû     ¦ ïîñòóïèâøèõ ñòðà-  ¦  (íà êîíåö ãîäà)  ¦ñóììû ñòðàõîâûõ âûïëàò¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦                                     ¦                ¦       (+/-)       ¦                  ¦       (+/-)       ¦                 ¦    õîâûõ âçíîñîâ   ¦                   ¦                      ¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦        ñòðàõîâîé oðãàíèçàöèè  ________________________  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦                                     ¦ 1994 ¦   1995  ¦ â ñóììå ¦   â %   ¦  1994  ¦   1995  ¦ â ñóììå ¦    â %  ¦  1994 ¦   1995  ¦ â ñóììå  ¦   â %   ¦  1994  ¦   1995   ¦  â ñóììå  ¦    â %   ¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='


                                                    ¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦                     1               ¦   2  ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦    6   ¦    7    ¦    8    ¦    9    ¦   10  ¦    11   ¦    12    ¦    13   ¦   14   ¦    15    ¦    16     ¦    17    ¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='


                                                    ¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       INS:NTER=0

       SET(INS:K1,INS:K1)

       LOOP UNTIL EOF(INSP)

       NEXT(INSP)

       PN#=0

       if ins:nter>23

       THEN

       ST2=CLIP(INS:NAME)&' èíñïåêöèÿ'

       ELSE

       ST2='Èíñïåêöèÿ '

       ADD(yu)=INS:NAME.

TER:KODT=INS:NTER

SET(TER:K1,TER:K1)

LOOP UNTIL EOF(TERR)

NEXT(TERR)

IF TER:KODT<>INS:NTER THEN BREAK.

IF INS:NTER>23 AND PN#=0

F:NKUST=INS:NTER

GET(F,F:K1)

IF F:F1>0

ST3=F:F1.

IF F:F2>0

ST4=F:F2.

IF F:F3>0

ST7=F:F3.

IF F:F4>0

ST8=F:F4.

IF F:F11>0

ST11=F:F11.

IF F:F12>0

ST12=F:F12.

IF ST3 OR ST4

ST5=ST4-ST3.

IF ST3>0 AND ST4>0

ST6=ST4/ST3*100.

IF ST7 OR ST8

ST9=ST8-ST7.

IF ST7>0 AND ST8>0

ST10=ST8/ST7*100.

IF ST12 OR ST11

ST13=ST12-ST11.

IF ST12>0 AND ST11>0

ST14=ST12/ST11*100.

IF F:F13>0

ST15=F:F13.

IF F:F14>0

ST16=F:F14.

IF ST15 OR ST16

ST17=ST16-ST15.

IF ST15>0 AND ST16>0

ST18=ST16/ST15*100.

PN#=1

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ADD(YU). XRE:NREGION=TER:NREGION SET(XRE:K1,XRE:K1)

LOOP UNTIL EOF(XREG)

NEXT(XREG)

IF XRE:NREGION<>TER:NREGION THEN BREAK.

IF INS:NTER>23

ST2=XRE:IREG.

F:NREGION=XRE:NREGION

GET(F,F:K2)

IF F:F1>0

ST3=F:F1.

IF F:F2>0

ST4=F:F2.

IF F:F3>0

ST7=F:F3.

IF F:F4>0

ST8=F:F4.

IF F:F11>0

ST11=F:F11.

IF F:F12>0

ST12=F:F12.

IF ST3 OR ST4

ST5=ST4-ST3.

IF ST3>0 AND ST4>0

ST6=ST4/ST3*100.

IF ST7 OR ST8

ST9=ST8-ST7.

IF ST7>0 AND ST8>0

ST10=ST8/ST7*100.

IF ST12 OR ST11

ST13=ST12-ST11.

IF ST12>0 AND ST11>0

ST14=ST12/ST11*100.

IF F:F13>0

ST15=F:F13.

IF F:F14>0

ST16=F:F14.

IF ST15 OR ST16

ST17=ST16-ST15.

IF ST15>0 AND ST16>0

ST18=ST16/ST15*100.

ADD(YU)

CLEAR(ST)

GOR:GOROD='    '

SET(GOR:CGOR,GOR:CGOR)

LOOP UNTIL EOF(GOR)

NEXT(GOR)


IF GOR:NREGION<>XRE:NREGION THEN CYCLE.

F:NGOR=GOR:KG

GET(F,F:K3)

IF F:F1>0

ST3=F:F1.

IF F:F2>0

ST4=F:F2.

IF F:F3>0

ST7=F:F3.

IF F:F4>0

ST8=F:F4.

IF F:F11>0

ST11=F:F11.

IF F:F12>0

ST12=F:F12.

IF ST3 OR ST4

ST5=ST4-ST3.

IF ST3>0 AND ST4>0

ST6=ST4/ST3*100.

IF ST7 OR ST8

ST9=ST8-ST7.

IF ST7>0 AND ST8>0

ST10=ST8/ST7*100.

IF ST12 OR ST11

ST13=ST12-ST11.

IF ST12>0 AND ST11>0

ST14=ST12/ST11*100.

IF F:F13>0

ST15=F:F13.

IF F:F14>0

ST16=F:F14.

IF ST15 OR ST16

ST17=ST16-ST15.

IF ST15>0 AND ST16>0

ST18=ST16/ST15*100.

IF ~ST THEN CYCLE.

ST2=' '&GOR:GOROD

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ADD(YU)

LIC:NREGION=XRE:NREGION

LIC:KNAM='  '

SET(LIC:CNREG,LIC:CNREG)

LOOP UNTIL EOF(LIC)

NEXT(LIC)

IF LIC:NREGION<>XRE:NREGION THEN BREAK.

IF LIC:NCITY<>GOR:KG THEN CYCLE.

CLEAR(T67:RECORD)

T67:PNOMBER=LIC:PNOMBER

GET(T67,T67:C)

IF ERRORCODE() THEN CYCLE.

T=0

IF T67:A400N>=100

ST3=T67:A400N/1000.

IF T67:A400K>=100

ST4=T67:A400K/1000.

T=T67:A400K-T67:A400N

IF T>=100 OR T<=-100 THEN ST5=T/1000.

T=0

IF ST4>0 AND ST3>0 THEN ST6=ST4/ST3*100.

IF T67:A495N>=100

ST7=T67:A495N/1000.

IF T67:A495K>=100

T=0

ST8=T67:A495K/1000.

T=T67:A495K-T67:A495N

IF T>=100 OR T<=-100 THEN ST9=T/1000.

T=0

IF ST8>0 AND ST7>0 THEN ST10=ST8/ST7*100.

CLEAR(T17:RECORD)

T17:PNOMBER=LIC:PNOMBER

GET(T17,T17:C)

IF T17:F001>=100

ST12=T17:F001/1000.

IF T17:F010>=100

ST16=T17:F010/1000.

CLEAR(F92:RECORD)

F92:PNOMBER=LIC:PNOMBER

GET(F92,F92:FC)

IF F92:F1>=100

ST11=F92:F1/1000.

       IF F92:F10>=100

ST15=F92:F10/1000.

T=0

T=T17:F001-F92:F1

IF T>=100 OR T<=-100 THEN ST13=T/1000.

T=0

IF ST12>0 AND ST11>0 THEN ST14=ST12/ST11*100.

T=0

T=T17:F010-F92:F10

IF T<=-100 OR T>=100 THEN ST17=T/1000.

T=0

IF ST16>0 AND ST15>0 THEN ST18=ST16/ST15*100.

ST2='  '&LIC:KNAM

ADD(YU)

       CLEAR(ST).

       CLEAR(ST).

       ADD(YU)...

       ADD(YU).

!        ------ ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ È ÂÛÏËÀÒ ÍÀ 1 ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ -------

AT3        PROCEDURE

YU        DOS,ASCII,NAME('YU.YU')

       RECORD

ST        STRING(150)..

       GROUP,OVER(ST)

       STRING(1)

ST2        STRING(33)

       STRING(2)

ST3        STRING(@N_9.2)

       STRING(1)

ST4        STRING(@N_10.2)

       STRING(1)

ST5        STRING(@N_9.2)

       STRING(2)

ST6        STRING(@N_10.2)

       STRING(3)

ST7        STRING(@N_6)

       STRING(5)

ST8        STRING(@N_9.2)

       STRING(4)

ST9        STRING(@N_8.2)

       STRING(4)

ST10        STRING(@N_8.2)

       STRING(2)

ST11        STRING(@N_8.2)

       STRING(1)

ST12        STRING(@N_8.2)

       .

T        REAL

       CODE

       PN#=0

       CREATE(YU)

       ST='ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ È ÂÛÏËÀÒ ÍÀ 1 ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ'

       ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦        

                                                                                                                     ìëí.ðóá.   '

       

                             ¦ Ñòðàõîâûå âçíîñû  ¦  Ñòðàõîâûå âûïëàòû  ¦   Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ


   ¦ Ïîñòóïëåíèå ñòðàõîâûõ ¦Ñòðàõîâûå âûïëàòû ¦'


       ADD(YU)


       CLEAR(ST)

       ST='¦              Íàèìåíîâàíèå           ¦                   ¦                     ¦÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ¦âçíîñîâ íà 1 ðàáîòíèêà ¦  íà 1 ðàáîòíèêà  ¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦          ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèè      '

                                                                                                            ¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦                                     ¦  1994  ¦   1995   ¦  1994   ¦   1995    ¦   1994  ¦    1995    ¦   1994    ¦   1995    ¦   1994  ¦  1995  ¦'

                                                                                                                        

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

ST='¦                     1               ¦    2   ¦     3    ¦    4    ¦     5     ¦     6   ¦      7     ¦     8     ¦     9     ¦    10   ¦   11   ¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST) ST='

                                                                                               

ADD(YU)

CLEAR(ST)

INS:NTER=0

SET(INS:K1,INS:K1)

LOOP UNTIL EOF(INSP)

NEXT(INSP)

PN#=0

if ins:nter>23

THEN

ST2=CLIP(INS:NAME)&' èíñïåêöèÿ'

ELSE

ST2='Èíñïåêöèÿ '

ADD(yu)

ST2=INS:NAME.

TER:KODT=INS:NTER

SET(TER:K1,TER:K1)

LOOP UNTIL EOF(TERR)

NEXT(TERR)

IF TER:KODT<>INS:NTER THEN BREAK.

IF INS:NTER>23 AND PN#=0

F:NKUST=INS:NTER

GET(F,F:K1)

IF F:F11>0

ST3=F:F11.

IF F:F12>0

ST4=F:F12.

IF F:F13>0

ST5=F:F13.

IF F:F14>0

ST6=F:F14.

IF F:F15>0

ST7=F:F15.

IF F:F16>0

ST8=F:F16.

IF ST3>0 AND ST7>0

ST9=ST3/ST7.

IF ST4>0 AND ST8>0

ST10=ST4/ST8.

IF ST5>0 AND ST7>0

ST11=ST5/ST7.

IF ST6>0 AND ST8>0

ST12=ST6/ST8.

PN#=1

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ADD(YU).

XRE:NREGION=TER:NREGION

SET(XRE:K1,XRE:K1)

LOOP UNTIL EOF(XREG)

NEXT(XREG)

IF XRE:NREGION<>TER:NREGION THEN BREAK.

IF INS:NTER>23

ST2=' '&XRE:IREG.

F:NREGION=XRE:NREGION

GET(F,F:K2)

IF F:F11>0

ST3=F:F11.

IF F:F12>0

ST4=F:F12.

IF F:F13>0

ST5=F:F13.

IF F:F14>0

ST6=F:F14.

IF F:F15>0

ST7=F:F15.

IF F:F16>0

ST8=F:F16.

IF ST3>0 AND ST7>0

ST9=ST3/ST7.

IF ST4>0 AND ST8>0

ST10=ST4/ST8.

IF ST5>0 AND ST7>0

ST11=ST5/ST7.

IF ST6>0 AND ST8>0

ST12=ST6/ST8.

ADD(YU)

CLEAR(ST)

ADD(YU)

CLEAR(ST)

GOR:GOROD='    '

SET(GOR:CGOR,GOR:CGOR)

LOOP UNTIL EOF(GOR)

NEXT(GOR)

IF GOR:NREGION<>XRE:NREGION THEN CYCLE.

F:NGOR=GOR:KG

GET(F,F:K3)

IF F:F11>0

ST3=F:F11.

IF F:F12>0

ST4=F:F12.

IF F:F13>0

ST5=F:F13.

IF F:F14>0

ST6=F:F14.

IF F:F15>0

ST7=F:F15.

IF F:F16>0

ST8=F:F16.

IF ST3>0 AND ST7>0

ST9=ST3/ST7.

IF ST4>0 AND ST8>0

ST10=ST4/ST8.

IF ST5>0 AND ST7>0

ST11=ST5/ST7.

IF ST6>0 AND ST8>0

ST12=ST6/ST8.

IF ~ST THEN CYCLE.

ST2=' '&GOR:GOROD

ADD(YU)

CLEAR(ST)

LIC:NREGION=XRE:NREGION

LIC:KNAM='  '

SET(LIC:CNREG,LIC:CNREG)

LOOP UNTIL EOF(LIC)

NEXT(LIC)

IF LIC:NREGION<>XRE:NREGION THEN BREAK.

IF LIC:NCITY<>GOR:KG THEN CYCLE.

CLEAR(F92:RECORD)

F92:PNOMBER=LIC:PNOMBER

GET(F92,F92:FC)

IF F92:F1>100

ST3=F92:F1/1000.

IF F92:F10>100

ST5=F92:F10/1000.

CLEAR(T17:RECORD)

T17:PNOMBER=LIC:PNOMBER

GET(T17,T17:C)

IF T17:F001>100

ST4=T17:F001/1000.

IF T17:F010>100

ST6=T17:F010/1000.

CLEAR(SVV:RECORD)

SVV:PNOM=LIC:PNOMBER

SVV:KZ=2

GET(SVV,SVV:K)

IF SVV:CR2>0

ST7=SVV:CR2.

CLEAR(DF:RECORD)

DF:PNOMBER=LIC:PNOMBER

GET(DF,DF:C)

IF DF:S750N<>0

ST8=DF:S750N.

IF F92:F1>100 AND SVV:CR2<>0

THEN ST9=F92:F1/SVV:CR2/1000.

IF T17:F001>100 AND DF:S750N<>0

THEN ST10=T17:F001/DF:S750N/1000.

IF F92:F10>100 AND SVV:CR2<>0

THEN ST11=F92:F10/SVV:CR2/1000.

IF T17:F010>100 AND DF:S750N<>0

THEN ST12=T17:F010/DF:S750N/1000.

       IF ST

       PN#+=1

       ST2='   '&LIC:KNAM

       ADD(YU)

       CLEAR(ST).

       CLEAR(ST).

       ADD(YU)...

       ADD(YU).

!        ------ ÂÛÁÎÐÊÀ ÏÎ ÓÑÒÀÂÍÎÌÓ ÊÀÏÈÒÀËÓ -------

UK        PROCEDURE

YU        DOS,ASCII,NAME('YU.YU')

       RECORD

ST        STRING(56)..

       GROUP,OVER(ST)

       STRING(1)

ST1        STRING(@N4)

       STRING(1)

ST2        STRING(30)

       STRING(5)

ST3        STRING(@N_8.2)

       .

T        REAL

       CODE

       PN#=0

       CREATE(YU)

ST='ÑÏÈÑÎÊ ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÈÌÅÞÙÈÕ ÓÑÒÀÂÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË'

       ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

ST='ÎÒ '&MEM:NG/1000&' ÄÎ '&MEM:VG/1000&' ÌËÍ.ÐÓÁ. ÇÀ '&MEM:GOD&' ÃÎÄ' ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       IF MEM:PR=2

       ST=XRE:IREG

       ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST).

       ST='                                                                         '

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦    ¦         Íàèìåíîâàíèå         ¦ Óñòàâíûé êàïèòàë ¦'

        ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦ N  ¦    ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèè     ¦                  ¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='                                                                        ¦'


       ADD(YU)


       CLEAR(ST)

       ST='¦  1 ¦              2               ¦        3         ¦'

       ADD(YU)


       CLEAR(ST) ST='                                                                       

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       IF MEM:PR=2

       THEN

       LIC:NREGION=XRE:NREGION

       SET(LIC:CNREG,LIC:CNREG)

       ELSE

       SET(LIC:CLIC,LIC:CLIC).

       LOOP UNTIL EOF(LIC)

       NEXT(LIC)

       IF MEM:PR=2

       IF LIC:NREGION<>XRE:NREGION THEN BREAK..

       T67:PNOMBER=LIC:PNOMBER

       GET(T67,T67:C)

       IF ~ERRORCODE()

       THEN

       IF MEM:GOD=1992

       THEN

       IF T67:A400N<=MEM:NG OR T67:A400N>MEM:VG THEN CYCLE.

       ELSE

       IF T67:A400K<=MEM:NG OR T67:A400K>MEM:VG THEN CYCLE..

       PN#+=1

       ST1=PN#

       ST2=LIC:KNAM

       IF MEM:GOD=1992 AND T67:A400N>0 THEN ST3=T67:A400N/1000.

       IF MEM:GOD=1993 AND T67:A400K>0 THEN ST3=T67:A400K/1000.

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)..

       CLOSE(YU)

!        ------ ÂÛÁÎÐÊÀ ÏÎ ÑÒÐÀÕÎÂÛÌ ÂÇÍÎÑÀÌ -------

SVZ        PROCEDURE

YU        DOS,ASCII,NAME('YU.YU')

       RECORD

ST        STRING(56)..

       GROUP,OVER(ST)

       STRING(1)

ST1        STRING(@N4)

       STRING(1)

ST2        STRING(30)

       STRING(5)

ST3        STRING(@N_8.2)

       .

T        REAL

       CODE

       PN#=0

       CREATE(YU)

ST='ÑÏÈÑÎÊ ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÑÓÌÌÀ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß '

       ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÂÇÍÎÑÎÂ ÊÎÒÎÐÛÕ'

       ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

ST='ÎÒ '&MEM:NG/1000&' ÄÎ '&MEM:VG/1000&' ÌËÍ.ÐÓÁ. ÇÀ '&MEM:GOD&' ÃÎÄ'        ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       IF MEM:PR=2


       ST=XRE:IREG

       ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST). ST='+------------------------------------------------------+'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦    ¦         Íàèìåíîâàíèå         ¦   Ïîñòóïëåíèå    ¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦ N  ¦    ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèè     ¦ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ¦'

        ADD(YU)

       CLEAR(ST) ST='+----+------------------------------+------------------¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦  1 ¦              2               ¦        3         ¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST) ST='+----+------------------------------+------------------¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       IF MEM:PR=2

       THEN

       LIC:NREGION=XRE:NREGION

       SET(LIC:CNREG,LIC:CNREG)

       ELSE

       SET(LIC:CLIC,LIC:CLIC).

       LOOP UNTIL EOF(LIC)

       NEXT(LIC)

       IF MEM:PR=2

       IF LIC:NREGION<>XRE:NREGION THEN BREAK..

       IF MEM:GOD=1993

       T17:PNOMBER=LIC:PNOMBER

       GET(T17,T17:C)

       IF ~ERRORCODE()

       THEN

                  IF T17:F001<=MEM:NG OR T17:F001>MEM:VG THEN CYCLE.

       ELSE

       CYCLE..

       IF MEM:GOD=1992

       F92:PNOMBER=LIC:PNOMBER

       GET(F92,F92:FC)

       IF ~ERRORCODE()

       THEN

            IF F92:F1<=MEM:NG OR F92:F1>MEM:VG THEN CYCLE.

       ELSE

       CYCLE..

       PN#+=1

       ST1=PN#

       ST2=LIC:KNAM

             IF MEM:GOD=1992 AND F92:F1>0 THEN ST3=F92:F1/1000.

                         IF MEM:GOD=1993 AND T17:F001>0 THEN ST3=T17:F001/1000.

       ADD(YU)

       CLEAR(ST).

       CLOSE(YU)

!        ------ ÂÛÁÎÐÊÀ ÏÎ ÑÒÐÀÕÎÂÛÌ ÐÅÇÅÐÂÀÌ -------

SR        PROCEDURE

YU        DOS,ASCII,NAME('YU.YU')

       RECORD

ST        STRING(56)..

       GROUP,OVER(ST)

       STRING(1)

ST1        STRING(@N4)

       STRING(1)

ST2        STRING(30)

       STRING(5)

ST3        STRING(@N_8.2)

       .

T        REAL

       CODE

       PN#=0

       CREATE(YU)

ST='ÑÏÈÑÎÊ ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÈÌÅÞÙÈÕ ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÐÅÇÅÐÂÛ' ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

ST='ÎÒ '&MEM:NG/1000&' ÄÎ '&MEM:VG/1000&' ÌËÍ.ÐÓÁ. ÇÀ '&MEM:GOD&' ÃÎÄ' ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       IF MEM:PR=2

       ST=XRE:IREG

       ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

CLEAR(ST). ST='+------------------------------------------------------+'

ADD(YU)

       CLEAR(ST)

ST='¦    ¦         Íàèìåíîâàíèå         ¦ Ñòðàõîâûå ðåçåðâû¦' ADD(YU)

       CLEAR(ST)

ST='¦ N  ¦    ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèè     ¦                  ¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST) ST='+----+------------------------------+------------------¦'

ADD(YU)

       CLEAR(ST)

ST='¦  1 ¦              2               ¦        3         ¦'

ADD(YU)

CLEAR(ST) ST='+----+------------------------------+------------------¦'

ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       IF MEM:PR=2

       THEN

       LIC:NREGION=XRE:NREGION

       SET(LIC:CNREG,LIC:CNREG)

       ELSE

       SET(LIC:CLIC,LIC:CLIC).

       LOOP UNTIL EOF(LIC)

       NEXT(LIC)

       IF MEM:PR=2

       IF LIC:NREGION<>XRE:NREGION THEN BREAK..

       T67:PNOMBER=LIC:PNOMBER

       GET(T67,T67:C)

               IF ~ERRORCODE()

       IF MEM:GOD=1992

       THEN

                       IF T67:A495N<=MEM:NG OR T67:A495N>MEM:VG THEN CYCLE.

       ELSE

                        IF T67:A495K<=MEM:NG OR T67:A495K>MEM:VG THEN CYCLE..

       PN#+=1

       ST1=PN#

       ST2=LIC:KNAM

       IF MEM:GOD=1992 AND T67:A495N>0 THEN ST3=T67:A495N/1000.

       IF MEM:GOD=1993 AND T67:A495K>0 THEN ST3=T67:A495K/1000.        ADD(YU)

       CLEAR(ST)..

       CLOSE(YU)

!        ------ ÂÛÁÎÐÊÀ ÏÎ ÑÒÐÀÕÎÂÛÌ ÂÛÏËÀÒÀÌ -------

SVP        PROCEDURE

YU        DOS,ASCII,NAME('YU.YU')

       RECORD

ST        STRING(56)..

       GROUP,OVER(ST)

       STRING(1)

ST1        STRING(@N4)

       STRING(1)

ST2        STRING(30)

       STRING(5)

ST3        STRING(@N_8.2)

       .

T        REAL

       CODE

       PN#=0

       CREATE(YU)

ST='ÑÏÈÑÎÊ ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÈÌÅÞÙÈÕ ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ'

       ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

ST='ÎÒ '&MEM:NG/1000&' ÄÎ '&MEM:VG/1000&' ÌËÍ.ÐÓÁ. ÇÀ '&MEM:GOD&' ÃÎÄ'        ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       IF MEM:PR=2

       ST=XRE:IREG

       ST=CENTER(ST)

       ADD(YU)

       CLEAR(ST). ST='+----------------------------------------------------+'

        ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦    ¦         Íàèìåíîâàíèå         ¦ Ñòðàõîâûå âûïëàòû¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦ N  ¦    ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèè     ¦                  ¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST) ST='+----+------------------------------+-----------------¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       ST='¦  1 ¦              2               ¦        3         ¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST) ST='+----+------------------------------+-----------------¦'

       ADD(YU)

       CLEAR(ST)

       IF MEM:PR=2

       THEN

       LIC:NREGION=XRE:NREGION

       SET(LIC:CNREG,LIC:CNREG)

       ELSE

       SET(LIC:CLIC,LIC:CLIC).

       LOOP UNTIL EOF(LIC)

       NEXT(LIC)

       IF MEM:PR=2

       IF LIC:NREGION<>XRE:NREGION THEN BREAK..

       IF MEM:GOD=1993

       T17:PNOMBER=LIC:PNOMBER

       GET(T17,T17:C)

       IF ~ERRORCODE()

       THEN

       IF T17:F010<=MEM:NG OR T17:F010>MEM:VG THEN CYCLE.

       ELSE

       CYCLE..

       IF MEM:GOD=1992

       F92:PNOMBER=LIC:PNOMBER

       GET(F92,F92:FC)

       IF ~ERRORCODE()

       THEN

       IF F92:F10<=MEM:NG OR F92:F10>MEM:VG THEN CYCLE.

       ELSE CYCLE..

       PN#+=1

       ST1=PN#

       ST2=LIC:KNAM

       IF MEM:GOD=1992 AND F92:F10>0 THEN ST3=F92:F10/1000.

       IF MEM:GOD=1993 AND T17:F010>0 THEN ST3=T17:F010/1000.        ADD(YU)

       CLEAR(ST).

       CLOSE(YU)

       CLEAR(ST)


 
Дружить
Uchit.net в социальных сетях