заработок на кликах
Вы еще не зарегестрированы на Uchit.net? Зачем?
Login: Pass:

Социално-икономически проблеми при прехода от военна към гражданска структура на Войските на Министе

реферат: География

Оцените работу
всего оценок0 общий балл0
Зарегистрируйтесь

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СОПАНСТВО

Катедра “Национална и регионална сигурност”        
ДИПЛОМНА РАБОТА


ТЕМА:

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ВОЕННА КЪМ ГРАЖДАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА

Дипломант:                                                             Научен ръководител:

Огнян Соколов                                                  проф. д-р Тилчо Иванов

Ф.№ 975337

София

2002

СЪДЪРЖАНИЕ


стр

СЪДЪРЖАНИЕ…………………………………………………………………………………………………………

2

УВОД……………………………………………………………………………………………………………………………

4

I.ВОЙСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА


1. Кратка история на железопътните войски в България……………………..

6

2. Създаване на Войските на Министерството на транспорта………….

8

3. Задачи стоящи пред ВМТ в мирно и военно време…………………………….

9

3.1 Задачи стоящи пред Войските на Министерството на транспорта в мирно време……………………………………………………………..


9

3.2 Задачи стоящи пред Войските на Министерството на транспорта във военно време…………………………………………………………


10

4. Командно-административна структура……………………………………………….

13

5. Състав и организационна структура на Войските на Министерството на транспорта………………………………………………………………


14

6. Социална структура………………………………………………………………………………….

15

6.1 Войници………………………………………………………………………………………….

15

6.2 Офицери, сержанти и волнонаемни…………………………………………..

16

6.2.1 Заплащане на труда………………………………………………………

16

6.2.2 Образование и обучение………………………………………………..

16

6.2.3 Социални придобивки……………………………………………………

17

7. Механизация……………………………………………………………………………………………….

18

7.1 Автотранспорт…………………………………………………………………………..

18

7.2 Строителни машини……………………………………………………………………

19

7.3 Железопътни машини…………………………………………………………………

19

7.4 Международен транспорт…………………………………………………………

19

7.5 Подемна техника…………………………………………………………………………

19

7.6 Тунелна техника……………………………………………………………………………

20

8. Икономически резултати…………………………………………………………………………

20

9. Международен опит и сътрудничество…………………………………………………

21

II.ХРОНИКА НА ПРОМЕНИТЕ


1. Причини наложили промяната…………………………………………………………………

23

2. Етапи на промяната………………………………………………………………………………..

24

2.1 Първи етап……………………………………………………………………………………

25

2.2 Втори етап…………………………………………………………………………………

27

2.3 Трети етап……………………………………………………………………………………

30

3. Усилия за удължаване срока на съществуване на Войските на Министерството на транспорта………………………………………………………………

32

III. ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ТРАНСПОРТНО И СТРОИТЕЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”


1. Нормативна уредба…………………………………………………………………………………..

36

2. Структура на ДП “Транспортно и строително възстановяване”…..

37

2.1 Органи на управление…………………………………………………………………..

38

2.2 Административна структура…………………………….……………………..

40

2.3 Структура на поделенията………………………………………………………..

43

3. Дейност на предприятието…………………………………………………………………….

44

4. Структура на обектите………………………………………………………………………….

45

5. Човешки ресурси…………………………………………………………………………………………

47

5.1 Трудово възнаграждение………………………………………………………………

47

6. Инфраструктура………………………………………………………………………………………

48

6.1 Механизация…………………………………………………………………………………

48

6.2 Управление на собствеността…………………………………………………

50

6.3 Бази за отдих………………………………………………………………………………

51

IV. АНАЛИЗ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ВОЕННА КЪМ ГРАЖДАНСКА СТРУКТУРА НА ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА


1. Социални проблеми……………………………………………………………………………………

53

2. Икономически проблеми……………………………………….…………………………………

55

3. Военни проблеми………………………………………………………………………………………

59

4. Алтернативи за решаване на възникналите проблеми………………………

61

4.1 Първа алтернатива “Запазване на статуквото”………………

61

4.2 Втора алтернатива “Приватизация”……………………………………

63

4.3 Трета алтернатива “Преструктуриране”……………………………

63

4.4 Четвърта алтернатива “Възстановяване на Войските на Министерството на транспорта”…………………………………………………

63

4.5 Пета алтернатива “Военни подразделения”……………………….

63

4.5.1 Военна структура на базата на строително-възстановителен полк…………………………………………………………

64

4.5.2 Военна структура на базата на националната гвардия……………………………………………………………………………………..

64

4.5.3 Комбиниран вариант…………………….………………………………

65

V. ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ


1. Преструктуриране и приватизация.………………….……………………………………

66

2. Изграждане на военизирани подразделения за техническо прикритие на комуникациите………………………………………………………………………………………….

68

3. Възможности за внедряване на решението………………………………………….

71

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………….……………………………………………………………………………………

72

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРЕТУРА………………………………………………………………………………….

73

ПРИЛОЖЕНИЯУВОД


Предмет на настоящото изследване е трансформирането на Войските на Министерството на транспорта в Държавно предприятие Транспортно и строително възстановяване, социално-икономическите промени и проблемите свързани с националната сигурност, които възникват в процеса на трансформацията. Анализират се алтернативите за  отстраняването на вече възникналите пороци и недопускането на нови. Разглеждат се варианти за успешното завършване на преобразуването.

       Промените, настъпили в България след 1989 година наложиха извършването на всеобхватни промени в устройството на държавата. Коренно се измени политическата обстановка. Съседните страни които бяха определяни като врагове, вече са желани съюзници. Стремежът за членство в НАТО наложи извършването на военна реформа. Приети бяха нова военна доктрина и стратегия за развитие на Българската армия. Съставът й трябва да се редуцира до 45 хил. души. Тези промени засегнаха и Войските на Министерството на транспорта.

       През 2000 година бе приет закон за преобразуването на Войските на Министерството на транспорта в държавно предприятие. Този процес завърши както бе предвидено на 31.12.2001 година. Това преобразуване обаче бе започнато още през 1997 година. Необмислената и стихийна промяна на първите етапи доведе до възникването на редица проблеми, свързани както с националната сигурност, а също и от икономическо и социално естество. Липсата на цялостна стратегия и организация за реализирането на техническото прикритие на транспортните комуникации на България, може да доведе до тежки и непредвидими последици в бъдеще.

       Настоящото изследване си поставя за цел да се изследват както положителните, така и отрицателните страни на тази промяна, да се оцени тяхното значение и да се предложат алтернативи за отстраняване на допуснатите пропуски. Да се предложи възможното решение на заинтересованите институции.

       В рамките на изследването ще се сравнят икономическите и социални параметри на Войските на Министерството на транспорта и ДП "Транспортно и строително възстановяване", способността на двете организации да изпълняват поставените пред тях задачи. Ще се изследва и самият процес на промяна от 1997 до края на 2001 година.

       Като източник на информация ще бъдат използвани всички издания и публикации през последните 10 години, данни от ДП "Транспортно и строително възстановяване", както и личности, взели участие в процеса на преобразуването.

       Очаква се изследването да покаже, че процесът на промяна е бил извършен без съществуването на ясна стратегия и без да се отчитат социално-икономическите потребности на страната, както и проблемите на националната сигурност. Очаква се също така да се докаже, че въпреки допуснатите грешки, процесите не са необратими и е възможно намирането на подходящо решение, което да отстрани натрупаните проблеми.

       Евентуални потребители биха могли да бъдат Държавно предприятие “Транспортно и строително възстановяване”, Министерството на транспорта, Министерство на отбраната, Генералния щаб на Българската армия, Народното събрание на Република България, Правителството на Република България, Национална компания Български държавни железници и други заинтересовани лица, институции и организации.


I.ВОЙСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА1.Кратка история на железопътните войски в България


       След Освобождението България притежава на своя територия притежава 533 км. железопътни пътища. Всички те са собственост на чужди частни лица и компании. Възприемайки опита на Белгия, Прусия, Австро-Унгария, Русия и други страни, българското правителство прилага системата на държавното строителство и стопанисване на железниците. На 31.І.1885 година по предложение на министър-председателя Петко Каравелов  Народното събрание  приема закон, съгласно който железните пътища в България стават собственост на държавата, строят се с разрешението на Народното събрание и се експлоатират от държавата.1

       Опитът от Френско-пруската война от 1871 година, както и съвременните тенденции във военната мисъл налагат създаването на особен род войсково подразделение, което да се грижи за експлоатацията на железните пътища във военно време.

       С Указ №4 на княз Фердинанд от 01.І.1888 година е сформирана железопътна рота към Пионерния полк, базиран в русенския гарнизон.

През годините с разширяването на железопътната мрежа и достиженията във военното дело това подразделение се разраства. С княжески Указ №1 от 01.І.1904 година е сформирана “дружина от двуротен състав”. Щабът на дружината се намира в София.2

През учебната 1905-1906 година поради нарасналите нужди на новото формирование учебната команда се трансформира в железопътна школа с 3 годишен курс на обучение, а в 1907 година обезпокоено от стачката на железопътните работници, правителството сформира още една железопътна дружина.

       Мястото, което се отрежда на железопътния транспорт в една бъдеща война и по-нататъшното му насищане с квалифицирани кадри заставят правителството да издаде указ за сформиране на железопътен полк от две железопътни дружини.3 Полкът започва да функционира от 01.І.1908 година. Любопитен факт е, че към железопътното подразделение в края на 1908 година са придадени автомобилно и въздухоплавателно отделение.

       Връх в развитието си железопътните подразделения достигнат в периода на Балканските войни 1912-1913 година и Първата световна война 1915-1918 година. В условията на реални бойни действия са доказани възможностите за транспортиране на войски и товари до фронта, както и ефективната експлоатация и ремонт на железния път с прилежащата му инфраструктура (гари, мостове и т.н.). Построени  са нови участъци по направление на фронта. Извършват се и сапьорно-взривни мероприятия.

       На 01.VІ.1916 щабът на Действащата армия сформира Управление на железопътните съобщения (УЖПС) със седалище София. Към края на войната личният състав на УЖПС наброява над 10 000 офицери и войници, разделени в 5 дружини с общо 39 роти.

       Военните клаузи на Ньойския договор засягат чувствително железопътната бригада, която от 01.Х.1919 година е реорганизирана в железопътен полк, а от 22.ХІ.1920 година - в дружина. На 01.Х.1921 година железопътна дружина е разформирована и реорганизирана в колоездачна дружина.

       На 1.ХІІ.1920 година е закрито и железопътното училище.

       Нов етап в развитието на железопътните войски започва, когато със Заповед №10 от 1928 година министърът на войната тайно възстановява железопътния полк.

       В началото на май 1941 г. е сформирано Управление Железопътни войски със седалище на щаба в Бояна.4 Пасивното участие на България в първата фаза на Втората световна война се отразява и на дейността на жп частите. Техните усилия са съсредоточени основно в строително-възстановителни дейности, както и охраната на съоръженията. Извършва се и транспортиране на войски и техника до окупираните територии.

       Активно участие взимат железопътните войски във втората фаза на войната, когато в хода на настъпателната операция те извършват строителни, транспортни и възстановителни работи в интерес на фронта.

       След Втората световна война железопътните войски отново са сведени до размерите на полк с обща численост около 500 души.

През 60-те години на миналия век, във връзка с нарастващите нужди на железопътния транспорт и строителство, следва нова реорганизация. С Указ на Президиума на Народното събрание и Постановление на Министерски съвет от 1965 година към министерството на транспорта и съобщенията се създава бригада за железопътно и свързочно строителство.5 Личният състав нараства до 2200 души.

       

2. Създаване на

Войските на Министерството на транспорта


Войските на Министерството на транспорта (ВМТ) са създадени с Указ на Държавния съвет на НРБ №147 от месец октомври 1974 година, съставът и структурата им са определени с Постановление на съвета на министрите № 3 от 20.І.1975 година.

В постановлението на Министерски съвет е записано: “Железопътни войски се реорганизират във войски на Министерството на транспорта с основни задачи: строителство на железопътни пътища и автомагистрали, подготовка на необходимите кадри и развръщане на военновременни формирования на Министерството на народната отбрана и Министерството на транспорта…”6.

Най-характерната особеност на новия вид войски е, че Командването на Войските и строителните поделения са изведени на отделна стопанска сметка. Само обучението на новобранците и специфичните отбранителни дейности се финансират от държавата. 90 % от бюджета на ВМТ се осигурява от собствени приходи и 10% от държавния бюджет.7

Това поставя Войските в особено положение. Те са едновременно и стопанска и военна организация. Фактически в основата на създаването им не са военните задачи, които несъмнено са отчетени, а приносът за народното стопанство. По това време България изживява икономически подем. Нараства натоварването по транспортните коридори. Автомобилният транспорт не е в състояние да поеме нарасналия товарооборот. Правителството си поставя като приоритет развитието на железопътния транспорт. За тази цел обаче трябва да се извърши огромна по обем работа.

Чрез създаването на Войските на Министерството на транспорта се решава този проблем, като същевременно не се натоварва държавния бюджет. Друг ефект, който едва ли първоначално е търсен съзнателно, е възможността младежи които се смятат за “ненадеждни” (турци, роми, криминално проявени, неграмотни, с нетрадиционни религиозни убеждения и т.н) да отбият военната си служба.

През следващите 26 години Войските на Министерството на транспорта напълно оправдават първоначално заложените в тях идеи. На територията на страната е развърната активна строителна и ремонтно-възстановителна дейност. Построени и ремонтирани са хиляди километри железни и автомобилни пътища, електрифицирана е голяма част от железопътната мрежа, построени са и хиляди нови жилища, десетки хиляди младежи получават професия, образование и с това по-висок социален статус, общият икономически ефект се оценява на милиарди левове.
3.Задачи, стоящи пред ВМТ в мирно и военно време


3.1 Задачи, стоящи пред Войските на Министерството на транспорта в мирно време.


       По своята същност, структура, организация и производствени възможности войските на Министерството на транспорта са качествено нова военно-стопанска единица в системата на Въоръжените сили на НРБ.

       Новосформираните войски придобиват и нови функции и задачи, както в мирно, така и във военно време, които произтичат и от общото им предназначение като род войска и от изпълнението на строителната им програма.

       Те са предназначени да съдействат активно за решаване на големите задачи  за модернизацията и реконструкцията на националния транспорт чрез удвояването и електрификацията на жп линии и строителството на автомагистрали.8

       Основната задача на Войските на Министерството на транспорта в мирно време, е чрез строително-възстановителни работи по комуникациите на страната, максимално да се увеличи тяхната пропусквателна способност. Поддържането на добре обучен личен състав, който в най-кратки срокове да може да ликвидира евентуални последствия от бедствия, аварии и катастрофи.

       Друга не по-малко значима функция на Войските на Министерството на транспорта е изграждането на съоръжения, който ще влязат в употреба във военно време като например: обходи на всички по-големи железопътни гари в случай, че те бъдат засегнати от ядрен взрив, понтонни съоръжения, за транспортиране на техника през река Дунав, поддържането на запаси от основни видове транспортна и строителна техника, както и на различни типове мостове, железопътни и строителни конструкции.

В щатните структури на съединенията съществуват 37 батальона, 73 роти и 219 взвода.

С тази структура ВМТ имат следните производствени възможности:

 • земни работи - 160-200 х.куб.м./дн;
 • горно строене на обход - 17,1 км/дн;
 • горно строене по старата ос  - 40-50 км/дн;
 • възстановяване на малки мостове 158 м/дн;
 • възстановяване на средни мостове 220 м/дн;
 • възстановяване на големи мостове - 330 м/дн;
 • възстановяване с РЕМ 500 - 625 м/дн;
 • възстановяване на жп тунели - 30 м/дн;
 • възстановяване на ТТЛ - 19 км/дн;
 • възстановяване на СЦБ - 6-9 км/дн;
 • възстановяване на контролна мрежа - 6 км/дн;
 • разузнаване на железен път   - 10 км/дн;
 • разчистване на железен път - 52,8 км/дн;
 • строеж на обходни пътища - 32 км/дн;
 • построяване на САРМ - 300 м/дн;
 • ремонт на асфалтов път 90000 кв.м/дн;
 • обработка на влакове - 40 вл. /дн;
 • експлоатация на железен път 200 км/дн.9


3.2 Задачи, стоящи пред Войските на Министерството на транспорта във военно време.


Основна задача на Войските на Министерството на транспорта във военно време е осъществяване на техническо прикритие на транспортните комуникации в интерес на транспортното осигуряване на Въоръжените сили и икономиката на страната. Основната дейност на съединенията и частите на Войските при изпълнението на тази задача се регламентира в Плана за техническо прикритие. Този план се разработва от органите на “Отбранително-мобилизационна подготовка” на Национална компания Български държавни железници (НК БДЖ) и Главно управление на пътищата, съгласува се с генералния щаб на Българската армия и се утвърждава от Министъра на транспорта. Утвърденият план заедно с проектните решения за възстановяване на най-важните и сложни обекти (големи гари, мостове, тунели и др.) се предоставя на Главно управление на ВМТ.10

       На железопътните съединения е възложено прикритието на цялата железопътна мрежа, в това число и на територията на мини “Марица-изток” АД, а на пътните съединения - някои от старопланинските проходи и прилежащите им участъци от автомобилните пътища.

       Освен това, Войските на Министерството на транспорта развръщат претоварни райони и организират експлоатацията на челните железопътни участъци.

       Военновременният състав на ВМТ се определя от обема на възложените им задачи, особеностите на технологичния процес, по който се изпълняват основните видове работи и при спазване на следните изисквания:

 • при преминаване от мирно към военно положение да настъпват само количествени изменения;
 • съединенията да са в състояние да изпълняват задачите си дори в отсъствие на управление;
 • частите да са окомплектовани като комплексна единица, която може самостоятелно да изпълнява всички видове работа на участъка, който прикрива;11

       Техническо прикритие на транспортните комуникации е сложен комплекс от мероприятия, които се провеждат в мирно време и имат за цел намаляване на степента на въздействие на противника върху пропускателната способност на транспортните комуникации и намаляване на вредните последствия върху тях.

       Най-важното мероприятие от комплекса е възстановяването на разрушенията по комуникациите в заповяданите срокове и с необходимата пропускателна способност.

       Изпълняването на плана започва още в застрашаващия период, когато се строят обектите, предвидени за повишаване устойчивостта на комуникациите. Това са дублиращи мостове или подходи за мостове, дублиращи понтонни структури и подходи към тях и др.

        Планът за техническо прикритие, който е разработен в мирно време има продължителност на действие до нанасянето на първия удар от страна на противника. След това се разработва нов план в зависимост от нанесения ущърб.

       По разчетите, направени в плана, железопътната мрежа е нарязана на направления и участъци. Участъците в очертанията на едно железопътно управление са възложени на една железопътна бригада. Съставът и производствените възможности на бригадата са приведени в съответствие с потребностите. Въз основа на тези потребности се определя съставът на Войските на Министерството на транспорта в мирно и военно време.

       След разработването на концепцията за Българската армия и за териториалната отбрана в теорията и практиката на Войските на Министерството на транспорта настъпват сериозни изменения.

       За изпълнение на задачите във време на война, съгласно мобилизационната схема и военновременния щат, ВМТ развръщат 26 формирования, от тях 23 за Министерството на транспорта и 3 за нуждите на Българската армия.

       За нуждите на Министерството на транспорта се развръщат:

 • Командване на Войските на Министерството на транспорта;
 • Железопътни бригади - пет;
 • Пътно-строителни бригади - две;
 • отделен жп полк за строителство и възстановяване;
 • транспортно-претоварни полкове - четири;
 • отделен експлоатационен жп полк;
 • отделен строителен жп батальон;
 • отделен мостови жп батальон;
 • отделен жп батальон механизация;
 • преправочен жп батальон;
 • централна ремонтна база;
 • централна снабдителна база;
 • снабдителни бази - три;
 • ВВТУ “Тодор Каблешков”.12


Както бе посочено във време на война ВМТ са предназначени да осигуряват бойните действия на Въоръжените сили и икономиката на страната.


Това свое предназначение те реализират с изпълнението на следните дейности:

 • техническо прикритие на транспортните комуникации на страната;
 • усилване на пропускателната способност на прикриваните  железопътни и пътни направления и развитие на съществуващите железопътни гари, в това число разпределителни и разтоварни гари;
 • строителство на нови железопътни линии, претоварни райони, обходи на железопътни възли, мостове и тунели, подходи към места за наплавни мостове и паромни пътища;
 • експлоатация на челни фронтови железни пътища и използвани жп участъци.

       По отношение на разрушенията в тактическата зона се счита, че е възможно те да достигнат до 100 %.

       Възстановяването на автомобилните пътища се възлага на Инженерни войски.

       В оперативната зона за отбрана разрушенията ще се извършват основно от авиацията на противника и с диверсионно-разузнавателни групи. Обемът на разрушенията ще се колебае около 50 %.

Съвсем укрупнено може да се каже, че на един железопътен строителен батальон се назначава участък от 50-70 км. с един-два железопътни възела. На мостовите батальони 2-3 големи и 3-4 средни моста на участък от 40-50 км.

За техническото прикритие на мрежата от автомобилни пътища в страната отговаря Главно управление на пътищата.

За разлика от железопътните съединения, пътните не са основните сили за техническо прикритие на цялата мрежа.

На тях е възложено прикритието на Старопланинските проходи и принадлежащите им участъци както следва:

 • една Пътно-строителна бригада - Петрохански проход, Искърско дефиле и прохода Витиня;
 • една Пътно-строителна бригада - Приморски, Дюлински и Айтоски проход.

Товарно-претоварните полкове - три от тях се придават на Транспортния отдел на Генералния щаб на Българската армия. Останалите са на разположение на Командването на Войските на Министерството на транспорта.

       Експлоатационният полк е предназначен за развръщане и експлоатация на железопътни участъци  в тази зона.

       Отделният претоваръчен батальон е предназначен да извърши подготовка на подходите към паромните преправи на река Дунав.

В хода на подготовката и осъществяването на техническото прикритие се организира и поддържа постоянно взаимодействие между Войските на Министерството на транспорта, ръководството на Министерството на транспорта, Български държавни железници и Главно управление на пътищата, с транспортните органи на Генералния щаб, а по въпросите на загражденията и разминирането на транспортните комуникации - с военно-транспортните органи и Инженерно управление на Генералния щаб.4. Командно-административна структура13


       Съставът и организационната структура на Войските на Министерството на транспорта включва: командване, четири железопътни строителни бригади, две пътно-строителни бригади, една бригада за контактната мрежа, автоматика и осигурителни инсталации, една учебно-експлоатационна бригада, централна ремонтна база и шест складови бази за съхранение на мобилизационни запаси от техника имущества, резервни части, комплектуващи изделия и други.

Управлението на Войските на Министерството на транспорта се състои от: командване с началник, 5 заместник началници, началник щаб и главен юрисконсулт; 13 отдели, 6 отделения, 3 служби.

Командването на Войските на Министерството на транспорта има ранг на главно управление (ГУВМТ). Структурата включва щаб с отделни служби: управление ”Строително производство”, икономическо управление, управление “Механизация и автотранспорт”, управление “Научни изследвания, проектиране и технологии”, “Тил” с органи за материално-техническо и социално осигуряване, самостоятелни отдели и служби, обслужващи поделения.

Щабът се състои от 3 отдела “Оперативна и бойна подготовка”, “Мобилизационно-окомплектовъчен”, “Инспекторат” и 4 служби “Автоматизирано управление във Войските”, “Химическа”, “АВ” и “Свързочна”.

Управление “Строително производство” обхваща 5 (пет) отдела: “ОРС”, “Технически”, “Изкуствени съоръжения”, “Електрификация и автоматизация на железопътния транспорт; Реконструкция и модернизация на железния път”.

Управление “Механизация и автотранспорт” има в състава си 3 (три) отдела: “Експлоатация на машините”, “Ремонт на машините” и “Техническо въоръжение”.

Икономическо управление с два отдела: “Планов” и “Труд и работна заплата”.

Управление “Научни изследвания, проектиране и технологии” се състои от 3 (три) отдела: “Координация на научно-изследователската и инженерно-внедрителската дейност”, “Проектантско-технологичен” и “Капитално строителство и инвестиции”.

Управление “Тил” - два отдела: “Тил” и “Материално-техническо снабдяване”.5. Състав и организационна структура на

Войските на Министерството на транспорта14

       

Командната структура на отделните поделения е аналогична на тази на Главното управление на Войските на Министерството на транспорта, но в умалени размери.

Разположението на ВМТ по територията на страната е организирано така, че оптимално да бъдат покрити всички направления. Броят на железопътно строителните бригади се припокрива с броя на железопътните управления. А разположението на щабовете на поделенията са разположени в същите населени пунктове. Това е направено с цел по-добрата координация на Войските на Министерството на транспорта с БДЖ.

Командването на ВМТ е разположено в София. Тук се намират също така и:

- Първа железопътна строителна бригада;

- Първа пътно-строителна бригада.

В Горна Оряховица са разположени:

- Учебно-експлоатационна бригада;

- Трета железопътна строителна бригада.

В Пловдив се намира Втора железопътна строителна бригада;

Във Варна - Втора пътно-строителна бригада;

Четвърта железопътна строителна бригада - Раднево;

Бригада “Контактна мрежа и осигурителни инсталации София;

Централна снабдителна база се разполага в с. Соколово.

Отделни подразделения са дислоцирани в Бургас, Русе, Мездра, Лясковец, Стара Загора, Бяла, Кремиковци, Одърне, Гълъбник, Новаково, Маноле, Лютиброд, Трояново, Гълъбово, Лазарево, Разделна и други по-малки населени пунктове.

Разположението и организацията на подразделенията осигурява висока ефективност и бърза реакция. В случай на нужда те могат да са на мястото на поражението или аварията в рамките на един час.6. Социална структура


На служба във Войските на Министерството на транспорта се намират над 14 хиляди офицери, сержанти, войници и волнонаемни.

В щатните структури на съединенията съществуват 37 батальона, 73 роти и 219 взвода.


ЧИСЛЕНОСТ НА ВМТ

ЛИЧЕН СЪСТАВ

към 31.12.1996 г.

1.

офицери

1109

2.

сержанти

1611

3.

войници

5200

4.

военни служители и работници

6135


ОБЩО личен състав

140606.1 Войници


       Ежегодно във Войските на Министерството на транспорта отбиват военната си служба над 5000 младежи, предимно от турски и ромски произход, с ниско или изобщо без образование, младежи с криминални прояви и такива които не са пригодни за служба в структурите на Българската армия.

       Статистиката показва, че около 13% са напълно неграмотни, 48,5% със незавършено основно образование.

       Твърде нисък е процентът на младежите със средно образование едва 5%, а тези с висше са изключение.

       По етнически признак разделението е следното: 36% - българи, 20% - турци и 43% - роми.

       От всички младежи около 2% са женени, 25,5% са женени без брак и 0,5% разведени. Сираците са близо 15%. Криминално проявените - 7%.15

       Мнозина от младежите постъпват в казармата без каквито и да било трудови и хигиенни навици.

       Както се вижда от изнесената по-горе статистика работата с такъв контингент младежи е изключително трудна и изискваща висок професионализъм не само във военното дело, но и в областта на педагогиката и психологията.

       Обучението на наборниците преминава в учебно-експлоатационната бригада в Горна Оряховица. Там 1800-2000 души се обучават в 38-40 специалности (броят варира през отделните години), повечето от тях и с гражданско предназначение шофьори, кранисти, ел.механици, машинисти на пътно-строителни машини, железопътни строителни машини, ел. специалисти и други.

       Организирани са и курсове по ограмотяване.

Придобитата в казармата професия и образователен ценз, дават възможност на младежите да намерят реализация след уволнението. Много от тях остават на работа в самите Войски, като над 40% от работниците и служителите са отбили военната си служба във ВМТ.

Войниците никога не изпитват недостиг на хранителни продукти, тъй като към войските функционират помощни стопанства, задоволяващи напълно нуждите на наборния състав.


6.2 Офицери, сержанти и волнонаемни.


6.2.1 Заплащане на труда


Успешното прилагане на бригадната стопанска сметка позволява увеличаването на заплатите на пряко заетите в производствения процес войници, сержанти и офицери. Това допълнително стимулира по-високото качество и бързина на производствения процес.

Заплатите във Войските на Министерството на транспорта през целия период на съществуването им са значително по-високи от средните за страната.


       6.2.2 Образование и обучение


Офицерският и сержантският състав на войските се отличава с висок професионализъм, без който работата по обектите, изпълнявани от Войските в мирно време би било невъзможно.

       Основната част от офицерите преминават обучението си във Висшето военно транспортно училище “Тодор Каблешков”.

       Курсантите се обучават по следните специалности: “Технология и организация на железопътния транспорт”, “Железопътна техника”, “Транспортно строителство”, “Съобщителна и осигурителна техника и системи”, “Подемно-транспортни, пътни и строителни машини” и други.

       Отличилите се имат възможност да продължат образованието си във Военната академия “Георги Раковски” и военните академии на територията на бившия Съветски съюз. (Военна академия на тила и снабдяването “М.В.Фрунзе”, Академията на Генералния щаб на Русия).

       Периодично се провеждат курсове за квалификация и преквалификация на офицерите и сержантите.

       Организира се обмяна на специалисти с аналогични структури от  бившите страни членки на Варшавския договор, както и в страни от НАТО.


Сержантският състав се набира основно от курсанти, завършили Средното сержантско училище в Горна Оряховица; войници, служили във Войските на Министерството на транспорта и пожелали да останат на служба, както и от квалифицирани цивилни специалисти.

За разлика от подразделенията на Българската армия, сержантският състав на ВМТ е по-многоброен, защото той е активно ангажиран в стопанската дейност и по точно в области, които изискват по-голяма отговорност и професионализъм.


Волнонаемните служители основно са работници, наемани в зависимост от нуждите на Войските на Министерството на транспорта, когато личният състав не достига или не притежава необходимия професионализъм и квалификация.


6.2.3 Социални придобивки


       Социалните функции на Войските на Министерството на транспорта не се ограничава само с обучението на наборните военнослужещи и осигуряването на високи заплати. Социалните придобивки на офицерите и сержантите са допълнителен стимул за служба във Войските.


       На първо място е осигуряването на жилища, както собствени, така и под наем в местата на дислокация на срочнослужещите и най-вече младите офицери и тези в тежко социално положение.

       В по-голямата си част тези жилища се строят със сили и средства на Войските на Министерството на транспорта и се придобиват на преференциални цени от всички нуждаещи се.

       Друга придобивка с не по-малко значение е изградената база за отдих на изключително високо равнище. Войските на Министерството на транспорта притежава 3 военно-почивни дома и една база за отдих общо с над 600 места, където всички военни и цивилни служители могат да почиват при изключително изгодни условия. С получаваните карти от военно-почивните санаториуми, се задоволяват нуждите от почивка и лечение на 92% от личния състав.

       Военно-почивните домове са разположени, така че да позволяват отдих през цялата година.

Военно-почивен дом “Роса” се намира в курортния комплекс “Св. Св Константин и Елена” край Варна, военно-почивен дом “Копривки” намиращ се в едноименния ски курорт край Асеновград, а базата за отдих “Камчия” в устието на едноименната река.

Военно-почивния дом “Дряново”, разположен край Дряновския манастир е пригоден за комплексен отдих и е оборудван със най-съвременно фитнес-оборудване, салон за масажи, сауна, два плувни басейна, тенискортове, лятно и зимно кино и барове, детска ски пързалка и други.


       Медицинското обслужване също е на високо ниво. Както и всички военнослужещи от Българската армия, така и тези от Войските на Министерството на транспорта имат възможността да се възползват от услугите на специалистите от Военномедицинска академия.

Здравето им се следи периодично от висококвалифициран медицински персонал. Във всички учебни поделения, по-големите строителни обекти и лагери съществуват отлично оборудвани медицински пунктове. Персоналът на тези пунктове достига 65 човека, от които 16 лекари и 9 стоматолози.

Всички военнослужещи и семействата на командния състав имат право на безплатно пътуване по всички линии на БДЖ.

С цел подобряване на храненето на личния състав на Войските, са създадени 34 помощни стопанства. В това число:

 • 5 рибни;
 • 13 за селскостопански животни;
 • 16 за друга селскостопанска продукция (плодове, зеленчуци и др.).

Тези помощни стопанства позволяват на Войските на Министерството на транспорта да икономисват значителни средства от покупка на хранителни продукти, като се има предвид, че дневните разходи за храна на войниците са в размер на 600 000 лева. (по цени към 1996 година)

Годишно в тези стопанства се произвеждат 1270 тона месо, 340 тона мляко и 1000 тона плодове, зеленчуци и др. Самозадоволяването с хранителни продукти достига 108%.

В резултат на дейността на помощните стопанства цените във ведомствените столове са по-ниски, а освен това всички военни и цивилни служители имат възможността да купуват продоволствие, произведено в стопанствата на Войските на преференциялни цени.7. Механизация


       Войските на Министерството на транспорта разполагат със значителен парк (3500 единици) различни видове машини и съоръжения. В това число:

- автомобилна - 1400 броя;

- строителна 420 броя;

- железопътна 187 броя;

- тунелна- 37 броя;

- подвижен железопътен състав 524 броя;

- малка железопътна и строителна механизация 503 броя.16


7.1 Автотранспорт


Автомобилната техника в по-голямата си част е руско производство. Основните марки автомобили са: ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ и други.

Със своето разнообразие (леки, лекотоварни, бордови автомобили, самосвали, автобуси, микробуси, санитарни автомобили, подвижни ремонтни работилници, автомобили за гориво-смазочни материали, колесни влекачи и други) наличната автомобилна техника осигурява на 100% потребностите за превоз на товари при изпълнение на строително-монтажните работи по обектите и нуждите на обслужващите звена.


7.2 Строителни машини


Оснавната част от строителната техника също е руско производство, като - багери РС-1200, ЭО-5123, ЭО-3322-8; булдозери БС101, ДГ-3001 и други.

Използването на машините по време за Войските на Министерството на транспорта е както следва: багери 42%, булдозери 45%; товарни машини 50%; автобетонпомпи 45%.


7.3 Железопътни машини


Войските на Министерството на транспорта поддържат активно сътрудничество с редица западни фирми, особено с производителите на тежка железопътна строителна механизация: “Пласер и Тойер” Австрия, “Матиша” Швейцария”, “Робел” Германия, “Жисмар” Франция и др.

По-голямата част от строителната железопътна техника (70-80%) е произведена от тези фирми. Войските на Министерството на транспорта разполага с тежки булдозери и товарни машини тип “Катерпилар” и “Комацу” производство на САЩ и Япония, вибрационни валяци “Динапак-СА 25” САЩ, багери на железопътен ход “Оренщайн и Копел”, машини за фрезоване на асфалтови пътища “Вирген 1000 СА”, багери “Шефф” Германия, баластопресевни машини 0810 Швейцария, пътепоставач УК-25, пътерихтовъчна машина “Робел”, багери ЭО-3322Б, генератори Б-160, пресевни машини С-330, Б-201, пътепоставачи УК-25/18.

По-голяма част от железопътната техника е производство на фирмите “Пласер и Тойер”, Матиса”, “Паганели” и “Робел”. Пътепоставачите за монтаж и демонтаж на железопътни звена са руско производство и са с голяма производителност и ефективност; отговарят на съвременните технологии за механизиран ремонт на железния път.


7.4 Международен транспорт


Войските на Министерството на транспорта експлоатират 13 броя автомобили за международни превози със средна товараносимост 291 тона. За 1996 година са извършени 129 курса. Печалбата е 13 691 хил. лв.


7.5 Подемна техника


За изпълнение на товарно-разтоварна и монтажна дейност Войските на Министерството на транспорта разполагат с универсална и уникална кранова техника, включваща авто и жп кранове с товароподемност от 16 до 140 тона.

7.6 Тунелна техника


За изграждане на железопътни тунели Войските на Министерството на транспорта разполагат с модерна техника за изграждането им, като тунелен багер “Шефф” Швейцария, тунелни товарачни машини и тунелни дъмпери “Шопф”, тунелна фреза “Айкопф”, двукаретни пробивни машини “Тамрок”, бетонови заводи “Щетер”, бетонпомпи “Путцмайстер”, пълзящ кофраж “Чифа”, тунелен комбинат “Фреза” - ФРГ , бетонни помпи и др.


Автомобилна, инженерна, железопътна и тунелна техника е в много добро техническо състояние с коефициент на техническа готовност 80-90% и задоволява на 100 % потребностите при изпълнението на поставените задачи и дава възможности за заделяне на резерви за участието по всяко време в аварийно-възстановителни работи при възникнали бедствия, аварии и катастрофи.

С наличната техника Войските на Министерството на транспорта може да изпълнява годишната задача в обеми, както следва:

 1. Земни работи (изкоп, насип, разриване, валиране и др.) в размер на над 3 милион кубически метра земни маси;
 2. Превози с автосамосвална техника в размер на 6500 хиляди тона товари;
 3. Товаро-разтоварни и монтажни работи с автокранове в размер на 600 хиляди тона;

Капитален ремонт в размер на 200 километра железопътен път (горно и долно строене на железния път, контактна мрежа и осигурителни инсталации) с напълно завършен технологичен цикъл.

       През 1996 година, поради липсата на натурални обеми и нереалната стойност на договорените машиносмени е допусната загуба от механизация при реализирането на капиталния и средния ремонт в размер на 31 075 хил.. лева.8. Икономически резултати


Войските приключват 1995 години със 106% изпълнение на строителната си програма.17

“В същото време продължава да се задълбочава проблемът с разплащането за вече извършена работа, от клиентите на Войските на Министерството на транспорта. Това са предимно държавни организации, изпитващи трудности със субсидиите от държавния бюджет, като БДЖ, “Кремиковци”, “Софийска голяма община”, мини “Марица-изток и други”.18

Въпреки всички проблеми в последната отчетна година преди започването на реформите във Войските на Министерството на транспорта (1996 г.) е отбелязано преизпълнение на годишния план средно със 108%, като в отделни поделения строителната програма е изпълнена на 189%, а тази за капиталното строителство - 273%.19

Най-висок процент на изпълнение е постигнат на обектите на “Марица-изток” АД, Главно управление на пътищата и други външни инвеститори. Това се дължи на ритмичното разплащане за извършени строително-монтажни работи.

Средно Войските на Министерството на транспорта ремонтират извършват ремонт на 200 км. железен път. В следствие на намаляването на превозите по БДЖ намалява и нуждата от ремонтна дейност. Така през 1996 година Войските ремонтират само 137 км. железен път от които 11 км. са на други инвеститори.

Липсата на достатъчно обекти за натоварване на производствените мощности и осигуряване издръжката на личния състав принуждава командванията на съединенията да набират допълнително обекти. Поради голямата конкуренция на пазара, се залагат показатели, които не гарантират достатъчно висока рентабилност.

       Основният капитал на Войските на Министерството на транспорта към 31.12.1996 година е 578 034 хил. лева при резерви 5 125 хил. лева в специфичната дейност са ангажирани материални дълготрайни активи за 124 482 хил. лева.

       През 1996 година Войските на Министерството на транспорта приключват с печалба преди данъчно облагане в размер на 105 870 хил. лева.

       За специфичната дейност на Войските през 1996 година са отделени и усвоени от държавния бюджет 319 700 хил. лева.9. Международен опит и сътрудничество


       В армиите на най-развитите страни, включително и в тези на НАТО съществуват съединения и поделения, обединени от понятието “Военна инфраструктура” с подобни функции и задачи по управлението, строителството и ремонта не само на чисто военни обекти, но и на такива с общодържавно значение, комуникационно-транспортни, от специално и общонационално значение.

В САЩ подобни поделения са в системата  на Националната гвардия и са пряко подчинени  на губернатора на всеки щат.

       Подобни структури, но в по-малък мащаб има и в Италия, Франция и почти всички страни от бившия Варшавски договор.

Единствените страни в които има пълноценни Железопътни войски са Германия и Русия двете страни водили пълномащабна железопътна война.


В рамките на международното сътрудничество ежегодно се организира размяна на официални и неофициални делегации между Войските на Министерството на транспорта и аналогичните им структури в чужбина, във връзка с учения, мероприятия за повишаване на доверието и други специални събития; техническо сътрудничество.

Курсове на обучение зад граница (главно Русия) преминават множество офицери.

       Официално на разменни начала е организирана почивката на чужди военнослужещи в базите на Войските по Черноморието, и на български офицери зад граница.II. ХРОНИКА НА ПРОМЕНИТЕ


1. Причини наложили промяната


Трансформацията на Войските на Министерството на транспорта  би трябвало да се разглежда в светлината на новите реалности в света и в Република България след промените настъпили през 1989 година.

Ориентацията на страната ни към Европейския съюз и НАТО коренно промени военната стратегия и доктрина. Според военните планове на Варшавския договор на България се отрежда да прикрива южния фланг на съюза, тъй като се смята, че страната не притежава необходимия ресурс за да сдържа въоръжените сили на Турция и Гърция. Тя трябва да осигури придвижването на Одески военен окръг (около 380 000 души) до границите на тези страни. При това по-голямата част от осигурителните бази се намират на румънска територия.

Една от основните задачи на Войските на Министерството на транспорта е да осигури техническото прикритие на транспортните коридори за съюзническите войски, като своевременно възстановява нанесените щети на съществуващата инфраструктура и изграждат нова.

Друга опасност която се предвижда във военните планове е възможността от ядрен удар по ключови обекти. Това означава големи разрушения, което от своя страна налага съществуването и поддържането в бойна готовност на голям контингент от военнослужещи способни да реагират с максимална бързина и професионализъм. Това е и причина за и съхраняването на склад на значителен запас от машини и съоръжения които да заменят поразените.


В условията на днешния ден най-голямата заплаха за сигурността на страната не са въоръжените сили на съседните страни, а тероризмът, който се признава като заплаха за демокрацията по целия свят, в това число - локалните и етническите конфликти.

Тава налага цялостно преразглеждане на стратегията за водене на военни действия, а следователно и поддържащите дейности като прикритието на комуникациите. Смята се, че при такъв тип конфликт пораженията ще са ограничени и ще носят локален характер.

Както показа опитът на руските войски по време на чеченската криза, поради своята специфична същност железопътните съоръжения и мостове са лесна мишена. Със сравнително примитивни средства могат да бъдат нанесени значителни щети и човешки жертви. Разрушаването на жп участък или мост могат да блокират със седмици транспорта по дадено направление, а с това и да разстроят разгръщането на войските и икономиката на региона.

Основният проблем, който възниква в такива случаи, обаче е снабдяването на населението с хранителни продукти. Докато войските все пак са с ограничена численост и нуждите им могат да се задоволяват чрез въздушния транспорт. За населението тази възможност е неприложима.


Още в началото на 90-те години отделни народни представители и политици критикуват Войските на Министерството на транспорта, че са се превърнали в малцинствени трудови лагери т.е., че малцинствените групи от които предимно са наборниците от ВМТ и Строителни войски, са принуждавани насилствено да полагат труд, което е нарушение на техните човешки права.


Най-съществени обаче са чисто икономическите причини. Основанията, наложили създаването на Войските на Министерството на транспорта 20 години по-рано вече не съществуват. Железниците и пътното строителство не са приоритет на държавата, най-вече поради постоянно ограничаващия се обем от превози по националната автомобилна и жп мрежа.

Не бива да се забравя и конкуренцията от страна на разрастващия се частен сектор в областта на предприемачеството. По-добрата организация, максимално ограничената бюрократична структура, гъвкавостта при вземане на решенията, не на последно място и лобизмът, правят частните организации с аналогични функции много по-конкурентни.

В следствие на спада на натоварването, намалява и нуждата от ремонти на железния път, от тук значително се понижават приходите на БДЖ. При тези обстоятелства Войските на Министерството на транспорта, поради специфичния характер на механизацията, не могат осигурят ефективно натоварване на техниката и личния състав.2. Етапи на промяната


       Плановете за промени във ВМТ започват още през в началото на 90-те години.

       Тогава, поради неизвестността на насоките на военната реформа е допусната и една от първите грешки при преструктурирането. Извършено е съкращение на голям брой сержанти (над 2800 души), вместо наборници. Тези съкращения в последствие затрудняват плановете за бързо преминаване от наборна към професионална военна служба.

       “Още през 1995 година Командването на Войските на Министерството на транспорта предлага план за оптимизиране на структурата. Разработени са щатове за структурата, свързана с поддържане на бойната готовност и изпълнение на задачите, свързани с националната сигурност. За да се оптимизира структурата за изпълнение на строителната програма, на командването на Транспортни войски трябва да се даде правото да сформира производствен щат. 20 В Министерство на отбраната са внесени два варианта, но те така и не стигат до правителството.

       Междувременно е приет Законът за отбраната и въоръжените сили, който влиза в сила в края на февруари 1996 година. Там е предвидено въпросите за Войските на Министерството на транспорта да се решават със закон.

Въпреки всичко съществени промени не са предприети до втората половина на 1997 г., главно поради социалните и икономическите функции който Войските изпълняват.


Преобразуването  на Войските на Министерството на транспорта протича на три етапа:

Първи етап от септември 1997 година до декември 1998 година

Втори етап от януари 1999 година до декември 2000 година

Трети етап от януари 2000 година до декември 2001 година212.1 Първи етап


През първия етап е извършено:

 • Оптимизиране и преструктуриране на организационно-щатните структури на органите за управление на Войските. Преименувано е Главно управление на Войските на Министерството на транспорта в Главен щаб на войските на Министерството на транспорта;
 • Редуцирани са съществуващите мирновременни и военновременни структури на съединенията и частите чрез окрупняване и съкращаване;
 • Съкратени са отделни части и подразделения, доказали се като икономически неефективни;
 • Девоенизирани са длъжности на офицери и сержанти непосредствено заети в строителството стопанската дейност, която може да се преобразува без да се нарушава бойната готовност на Войските на Министерството на транспорта;


През първия етап са закрити, преструктурирани и девоенизирани следните части и подразделения:

 1. Закрити:
  1. поделения 5;
  2. подразделения 30, с личен състав:
 • офицери 55;
 • сержанти - 165;
 • военни служители и работници 672.
  1. Средно сержантско железопътно училище  град Горна Оряховица. От учебната 1998/99 година е обявен нулев прием, като школниците продължават обучението си в сформирания Отделен школнически батальон в състава на Учебната бригада в центъра за обучение на новобранци Горна Оряховица. Последният випуск завърши обучението си на 30.07.2000 година и батальона се разформирова.
 1. Преструктурирани са :
  1. Главно управление на Войските на Министерство на транспорта
 • длъжностите “Заместник началник на Войските на Министерство на транспорта” от 6 са намалени на 3;
 • закрито е управление “Научно-техническо осигуряване и международна дейност”;
 • длъжностите “Началник отдел” от 13 са намалени на 10;
 • закрити са 12 длъжности “Началник на отделение”;
 • длъжностите “Началник служба” са трансформирани в “Старши помощник”.
  1. Управления и съединения
 • съвместени са 16 отделения в щабовете и строителния сектор;
 • трансформирани са 64 длъжности “Началник служба” в “Старши помощник”;
 • предвидена е възможност 230 длъжности на кадрови военнослужещи да се заемат от военни служители и работници.
 1. Девоенизирани са:
  1. В Главно управление на Войските на Министерството на транспорта, управленията на съединенията и частите 40% от длъжностите на офицерите и сержантите свързани с изпълнението на строително-стопански задачи.
  2. Базата за международна транспортна дейност.
 2. Извършени са кадрови промени на основния команден състав в главно управление  на Войските на Министерството на транспорта, съединенията и средното сержантско железопътно училище град Горна Оряховица.22


В резултат на извършените през 1998 година организационно-щатни промени (от 01.03.1998 до 01.09.1998 гг.) е намален щатният личен състав на кадровите и наборните военнослужещи и военните служители и работници, както следва: ( табл.2.1)


табл. 2.1

ЧИСЛЕНОСТ НА ВМТ


към 01.03.1998 г.

към 01.09.1998 г.

намаление в %

офицери

1004

914

9%

сержанти

1361

1080

21%

войници

4900

4800

2%

военни служители

и работници


5596


2767


50%

Общо личен състав

12859

9561

25%


       С цел създаване на необходимата законова основа и условия за провеждане на реформата във Войските на Министерството на транспорта, Министерски съвет прие постановление №190/14.08.1998 година за определяне структурата и функционалната характеристика на Войските на Министерството на транспорта.

       След съгласуване с Генералния щаб на Българската армия от схемата за мобилизационно развръщане на военно-временните формирования на Войските на Министерството на транспорта, са съкратени 2 (два) транспортно-претоварни полка.23


2.2Втори етап


В началото на втория етап Министерски съвет приема Военната доктрина на Република България. Според нея възниква необходимостта Войските на Министерството на транспорта да се преобразуват във държавно предприятие. За изпълнение на дадените от министъра на транспорта указания и срокове, със Заповед 136/29.03.1999 г. на началника на Войските на Министерството на транспорта е назначена работна група за изготвяне на План-програма с необходимите разчети. (Приложение №3)

В изпълнени е на т.90 от Военната доктрина на Република България, утвърдената мирновременна структура на Войските на Министерството на транспорта. План-графика за поетапното им преобразуване в Държавно предприятие и заповед № 028/29.06.1999 година на Министъра на транспорта са извършени следните организационно-щатни промени:

Считано от 01.09.1999 година

Променена е организационно-щатната структура и щатната численост на поделение 59050 Горна Оряховица Отделен школнически батальон.

Считано от 01.10.1999 година

Девоенизирано е поделение 58250 Лозарево Тунелен батальон.

Считано от 01.01.200 година

 1. Разформировани са:
 • Строителен железопътен батальон поделение 58650 Пловдив;
 • Батальон за услуга поделение 58520 Ковачево;
 • Учебен център за подготовка на новобранци за “Марица-Изток” АД поделение 58770 Трояново;
 • Учебна рота “Курсове” поделение 58080 Горна Оряховица;
 • Възстановителен батальон поделение 58030 Горна Оряховица;
 • Учебен строителен батальон поделение 58020 Горна Оряховица;
 1. Разформировани са:
 • Управлението на Първа железопътна бригада и управлението на Първа пътно-строителна бригада в Управление на Пета железопътна бригада;
 • Батальон за капитален ремонт на железния път поделение 58470 Мездра в Батальон за ремонт на железния път в Пета железопътна бригада с военно-пощенски номер 58440;
 • Ремонтно-механизиран батальон поделение 58260 Враждебна и Механизиран батальон поделение 58410 Обеля в механизиран батальон в Пета железопътна бригада с военно-пощенски номер  58150;
 • Строително-механизиран батальон от Първа пътна бригада в Строителен железопътен батальон в Пета железопътна бригада с военно-пощенски номер 58290 дислоцирана в Обеля;
 • Учебно-експлоатационен батальон 58070 преминава в състава на Учебно-технически батальон поделение 58090 Горна Оряховица;
 • Железопътния експлоатационно-строителен батальон от Първа пътно-строителна бригада преминава в структурата на Бригадата за контактна мрежа и осигурителни инсталации с военно-пощенски номер 58040 Кремиковци;
 • Базата за съхранение на военновременен запас Маноле преминава в структурата на Складова база за съхранение на военновременен запас Калояновец;

3. Променена е организационно-щатната структура, щатната численост на личния състав и наименованията на войсковите единици:

 • Втора пътна бригада се преобразува в Шеста железопътна бригада с военно-пощенски номер 58600 Варна;
 • Батальонът за капитален и среден ремонт железния път на Четвърта железопътна бригада се преобразува  в батальон за ремонт на железния път  с военно-пощенски номер 58720 Трояново;
 • Пътно-строителен батальон от втора пътна бригада се преобразува в Строителен железопътен батальон в Шеста железопътна бригада с военно-пощенски номер 58420 Разделна;

4. Променена е организационно-щатната структура, щатната численост и личният състав са девоенизирани и преобразувани:

  1. Централна снабдителна база поделение 58690 Соколово в Централна складова база Соколово;
  2. Централна ремонтна база поделение 58820 Враждебна в Централна ремонтна работилница Враждебна;
  3. Ремонтно-технически батальони:
 • поделение 58460 Илиянци в Ремонтна работилница София;
 • поделение 58660 Пловдив в Ремонтна работилница Пловдив;
 • поделение 58960 Лясковец в Ремонтна работилница Лясковец;
 • поделение 58330 Трояново в Ремонтна работилница - Трояново;
 • поделение 58560 Тополи в Ремонтна работилница Тополи;
  1. Бази за съхранение на военновременни запаси:
 • поделение 58120 Гълъбник в Складова база за съхранение на военновременни запаси Гълъбник;
 • поделение 58220 Бяла в Складова база за съхранение на военновременни запаси Бяла;
 • поделение 58350 Калояновец в Складова база за съхранение на военновременни запаси Калояновец;
 • поделение 581540 Новаково в Складова база за съхранение на военновременни запаси Новаково;
 • поделение 58130 Лютиброд в Складова база за съхранение на военновременни запаси Лютиброд;
  1. Военно-почивни домове
 • Военно-почивен дом град Дряново- хотел “Дряново” в Почивен дом “Дряново” град Дряново
 • Военно-почивен дом град Пловдив- хотел “Копривки” в Почивен дом “Копривки” град Пловдив;
 • Военно-почивен дом град Варна- хотел “Роса” в Почивен дом “Роса” град Варна;
 • Курортен комплекс “Камчия” град Варна в Сезонна база за отдих Курортен комплекс “Камчия”.
  1. Войсковите помощни стопанства за селскостопанска дейност във всички съединения в Помощни стопанства за селскостопанска дейност към съединенията.
 1. Формирани са следните войскови единици:
 • Управление на Пета железопътна бригада с военно-пощенски номер 58300 дислоцирана в Илиянци;
 • Батальон за ремонт на железния път в Пета железопътна бригада с военно-пощенски номер 58440 дислоциран в Казичене;
 • Механизиран батальон в Пета железопътна бригада с военно-пощенски номер 58150 дислоциран във Враждебна.


В резултат на извършените организационно щатни промени, с влизането в сила от 01.01.2000 година нови мирновременни щатове, е намален щатният личен състав на кадровите и наборни военнослужещи от Войските на Министерството на транспорта, както следва: (табл.2.2)


табл. 2.2


1 Йосифов, А Железопътните войски в България 1888 1945, С., 1991, с.12.

2 Пак там с.34

3 пак там с.43

4 пак там с.216

5 Указ на Президиума на Народното събрание № 564/12 август 1965 г. за създаване на Бригада за железопътно и свързочно строителство към Министерството но транспорта; постановление на Министерски съвет № 38/3 август 1965 г.

6 Постановление на Министерски съвет №3/20 януари 1975 г., Член 1

7 Постановление на Министерски съвет №190 от 14 август 1998 г..

8 Йосифов, А Железопътните войски в България 1846 1990, С., 1997, с. 217

9 Доклад на Командващия ВМТ пред слушатели на ВА “Г.С.Раковски”, март 1996 година с.4

10 Пак там,с.7

11 Пак там. с.8

12 Пак там, с.11

13 Приложение №1

14 Приложение №2

15 Числата варират в минимални граници през различните години.

16 Отчет на резултатите от стопанската дейност на Войските на Министерството на транспорта за І-во тримесечие на 1997 година. с.5

17 Христов, Христин В железопътното строителство и ремонта нямаме конкуренти; в. Транспортен глас, LXXX, №2, януари 1996, с.3

18 Пак там, с.3

19 Отчет на резултатите от стопанската дейност на Войските на Министерството на транспорта за 1996 година, с.3

20 Христов, Христин В железопътното строителство и ремонта нямаме конкуренти; в. Транспортен глас, LXXX, №2, януари 1996, с.3

21 Доклад на генерал-майор инж. Йордан Александров Димитров началник на Главния щаб и Командващ Войските на Министерството на транспорта до господин Антони Славински министър на транспорта и съобщенията, с.1

22 Пак там, с.2

23 Пак там, с.3

 
Дружить
Uchit.net в социальных сетях